UWAGA KONKURS!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ARANŻACJA PRZESTRZENI”

 • I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku, nauczyciele: Julia Żurek, Jolanta Walaszczyk.
 2. Patronat nad konkursem objęli: pani poseł Jadwiga Wiśniewska, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Częstochowie pani Alina Janowska.
 • II. CELE

Głównym celem konkursu jest:.

❖Wyłonienie najbardziej oryginalnej, nowatorskiej aranżacji przestrzeni.

❖Zachęcenie młodzieży do kreatywności, pracy indywidualnej i aktywnego spędzania czasu wolnego.

❖Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz samodzielnego zdobywania wiedzy.

❖Promocja młodych talentów.

 • III.  TEMAT KONKURSU

1.Temat konkursu brzmi: Aranżacja przestrzeni przy pomniku.

 1. Organizator oczekuje prac, które powstaną w oparciu o wiedzę z zakresu obserwacji przyrody, znajomości lokalnego krajobrazu, rysunku perspektywicznego.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- IV Zespołu Szkół w Złotym Potoku.
 2. Praca musi być zgłoszona przez ucznia w terminie do 19 kwietnia2021 r. w sekretariacie szkoły.
 3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 4. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane cennymi nagrodami rzeczowymi, przewiduje się także wyróżnienia ( do uznania komisji).
 5. Organizatorzy mają prawo nie przyznać wyróżnień.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • V. PRACA KONKURSOWA
 1. Uczestnicy konkursu przedstawiają aranżację przestrzeni na arkuszu formatu A3.
 2. Zasady wykonania aranżacji:

Na podstawie zdjęć przedstawiających stan aktualny pomnika znajdującego się w Złotym Potoku przy parkingu usytuowanym obok drogi prowadzącej do miejscowości Siedlec.  Należy wykonać aranżację, która będzie przedstawiała pomysł ucznia na zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

W aranżacji powinny się znaleźć:

–  tytuł pracy – np. Aranżacja terenu przy pomniku.

– proponowane rośliny, które autor zastosował w projekcie,

– krzyż z napisem – BÓG, HONOR, OJCZYZNA,

– mała architektura np. ławeczka, donica,

– oświetlenie,

– pracę należy wykonać techniką barwną – np. kredkami, akwarelami, pisakami.

 1. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne, spójność, walory artystyczne, możliwość realizacji pomysłu.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie pracy w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub innych źródłach kulturalnych).
 4. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka w mediach. (załącznik nr 1).
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu”.
 • VI. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
 1. Prace konkursowe wraz załącznikiem nr 1 należy składać:

              do 19 kwietnia 2021 r. (do godz. 13.00) w sekretariacie szkoły Technikum w Złotym Potoku.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę, która na odwrocie powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem autora, oraz numerem telefonu i adresem mailowym.
 2. Każda praca zostanie opatrzona przez Organizatorów specjalnym oznaczeniem.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.133 poz. 833)
 4. Przez promocję konkursu rozumie się umieszczenie całości lub fragmentu pracy w mediach i na stronie szkoły.
 5. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością.
 • VII. PRACA JURY KONKURSU
 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Przebieg jego obrad nie będzie podany do publicznej wiadomości, a wydany werdykt jest ostateczny.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 22 kwietnia 2021r., a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi ( jeżeli pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne) w kwietniu 2021 r. lub w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w formie zdalnej (nagrody zostaną dostarczone przesyłką kurierską).
 3. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują telefonicznie bądź drogą mailową.
 4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
 5. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować w oparciu o Regulamin Jury Konkursu, ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z organizatorami konkursu:

Julia Żurek- k_julia@interia.pl

Jolanta Walaszczyk- jolawalaszczyk@tlen.pl