Rekrutacja nauczycieli do udziału w job shadowing w ramach programu Erasmus+ 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku informuje o rozpoczęciu rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w gastronomii i reklamie do udziału w Job Shadowing (obserwacja pracy) w ramach projektu

Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000076750 współfinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez odbycie szkolenia typu job shadowing. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno –  szkoleniowej.

Do udziału w projekcie mogą zglełaszać się nauczyciele przedmiotów zawodowych w gastronomii i reklamie zatrudnieni w Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej i podpisanej deklaracji rekrutacyjnej, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Szkoły jak również dostępnym w sekretariacie szkoły.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy:

  1. złożą w sekretariacie Szkoły wypełniony i podpisany deklarację rekrutacyjną w terminie do 22 września 2023r.
  2. uzyskają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z określonymi w Regulaminie Rekrutacji kryteriami

REGULAMIN JOB SHADOWING

Projekt pn. „Moja pasja – mój zawód” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Moja pasja – mój zawód” realizowany jest przez Powiat Częstochowski. 


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Łączna wartość projektu: 1 232 134,80 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 047 314,58 zł.


Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Koniecpolu i Zespole Szkół w Złotym Potoku, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 97 uczniów szkół i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację następujących działań: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację kursów/studiów podyplomowy dla 7 nauczycieli, doradztwa zawodowego, staży uczniowskich, dodatkowych zajęć zawodowo specjalistycznych, kursów w zakresie: obsługi kas fiskalnych, wózków widłowych, koparko-ładowarki, przedstawiciela handlowego, prawa jazdy kat. B, grafiki komputerowej, obróbki cyfrowej zdjęć, carvingu, kuchni molekularnej, spawania MAG.


Wykaz szkół i zawodów w projekcie:
1)    Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku: (Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy);
2)    Zespół Szkół w Koniecpolu: (Technik handlowiec, Technik logistyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Branżowa Szkoła I Stopnia: Kierowca mechanik).


Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2020 r. – 30.09.2022 r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022.


KONTAKT:
Konrad Kokoszka – Koordynator Projektu
tel. 34 322 91 23
ul. Sobieskiego 9, pokój nr 128

PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTU

http://efs.zlpotok.pl/moja-pasja-moj-zawod/

 
Skip to content