DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony podmiotowej www.zlpotok.pl

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.zlpotok.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 1 października 1997 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 październik 2020 r.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Wyłączenia:

  • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, pliki wideo, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia grafiki i składu, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
  • Niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nie rozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących.
  • Na stronie podmiotowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia 30 lipca 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Budynek Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku przy ulicy Kościuszki 7 w Złotym Potoku. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od drogi dojazdowej (od strony internatu) usytuowane na wysokości niskiego parteru. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drugie wejście od strony południowej (od kompleksu boisk „Orlik”. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe wraz z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem.

 

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony podmiotowej prosimy o kontakt z panem sekretariatem szkolnym,

e-mail: sekretatiat@zlpotok.pl,

tel. +48 (34) 327 80 08.

W ten sposób można również składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo, sposób kontaktu oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie oraz o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content