POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Zespole Szkół Władysława Szafera w Złotym Potoku:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email:guzik.prawnik@wp.pl

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

 1. Pracownicy
 2. Kandydaci do Pracy;
 3. Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami;
 4. Dzieci wraz z opiekunami;
 5. Zaproszeni goście na uroczystości szkolne;
 6. Poczta mailowa i telefony służbowe;
 7. Monitoring.
 8. Kontrahenci/osoby współpracujące.

REGULAMIN

dotyczący ochrony danych osobowych – monitoring

 

 • Administratorem systemu dozoru wizyjnego (SDW) jest Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 • System dozoru wizyjnego (SDW) stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia – podstawą przetwarzania jest przepis prawa (art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Kategorie danych, które przetwarzamy w ramach monitoringu – wizerunek pracowników, uczniów, rodziców, osób znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
 • Odbiorcami danych utrwalonych przez system dozoru wizyjnego (SDW) mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa organy ścigania oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy. W przypadku awarii monitoringu Dyrektor udostępni lub powierzy dane zawarte w systemie dozoru wizyjnego firmie zewnętrznej, w celu zlecenia naprawy.
 • Zapisy z systemu dozoru wizyjnego (SDW) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Opracował: Jacek Bryła

Skip to content