REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku?

ÓSMOKLASISTO
REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH      

ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

I. Podstawa prawna

Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz §11bab. ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

 

 II. Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

1. Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia,  technika.                                                 

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                                                        

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia                                                                        

-ilość miejsc: 16

Technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, technika.    

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                                   

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia                                                                     

-ilość miejsc: 16

Technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika.                                  

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia                                                                       

-ilość miejsc: 16

Technik reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.                       

  -nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                           

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia                                                                    

-ilość miejsc: 16

Technik informatyk 

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka.                         

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, informatyka                                                             

 -ilość miejsc:32

2. Szkoła Branżowa I Stopnia

 Kelner 

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.    

-nauczane języki: j. angielski.                                                                                                          

 -ilość miejsc: 32

 Kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.                                                                                                                          -nauczane języki: j. angielski.                                                                                                                              

-ilość miejsc: 16

Cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.                                                                                                                         -nauczane języki: j. angielski.                                                                                                                              

-ilość miejsc: 16

 

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • Termin od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz.15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 • Termin od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

      •Termnin do 13 lipca 2022 r.                                                                                                     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • Termin do 19 lipca 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.                                                                                        

        Termin 22 lipca 2022r.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.    

 • Termin od 16 maja do 25 lipca 2022r.

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie .

 • Termin od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godziny 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • Termin 29 lipca 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

IV. O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

– egzamin ósmoklasisty

– oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów dodatkowych.

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- .szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą;

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z  punktowanych przedmiotów przyznaje się:

celujący             – 18 punktów                                                                                                                      

bardzo dobry    – 17 punktów                                                                                                         

dobry                  – 14 punktów                                                                                                          

dostateczny       – 8 punktów                                                                                                              

 dopuszczający  – 2 punkty

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

Śledź na bieżąco stronę szkoły ZLPOTOK.PL

Skip to content