REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku?

ÓSMOKLASISTO
REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH      

ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

I. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
 

 II. Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

1. Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia,  technika.                                                 

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                                                        

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia                                                                        

-ilość miejsc: 16

Technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, technika.    

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                                   

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia                                                                     

-ilość miejsc: 16

Technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika.                                  

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                                

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia                                                                       

-ilość miejsc: 16

Technik reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.                       

  -nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.                                                           

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia                                                                    

-ilość miejsc: 16

Technik informatyk 

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka.                         

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, informatyka                                                             

 -ilość miejsc:32

2. Szkoła Branżowa I Stopnia

 Kelner 

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.    

-nauczane języki: j. angielski.                                                                                                          

 -ilość miejsc: 32

 Kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.                                                                                                                          -nauczane języki: j. angielski.                                                                                                                              

-ilość miejsc: 16

Cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy,  technika.                                                                                                                         -nauczane języki: j. angielski.                                                                                                                              

-ilość miejsc: 16

 

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • Termin od 17 maja do 21 czerwca 2020r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 • Termin od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • Termin 22 lipca 2021r.

 Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • Termin od 17 maja do 26 lipca 2021r.

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie .

 • Termin od 23 lipca do 30 lipca 2021r.

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Termin 2 sierpień 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach

IV. O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

– egzamin ósmoklasisty

– oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów dodatkowych.

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- .szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą;

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z  punktowanych przedmiotów przyznaje się:

celujący             – 18 punktów                                                                                                                      

bardzo dobry    – 17 punktów                                                                                                         

dobry                  – 14 punktów                                                                                                          

dostateczny       – 8 punktów                                                                                                              

 dopuszczający  – 2 punkty

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

Śledź na bieżąco stronę szkoły ZLPOTOK.PL