DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Konkurs – Dzień Bezpiecznego Internetu 2021!!!

W związku ze Światowym Dniem Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadł 9 lutego 2021 r., zapraszamy wszystkich uczniów technikum Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku do wzięcia udziału w  konkursie:

  • na grafikę komputerową,
  • na prezentację multimedialną.

 

Szczegóły w  regulaminie poniżej >>>

Prace należy złożyć do 28 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 4 marca 2021 r.

 

 

Regulamin  KONKURSU

 

9 lutego 2021 r. w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” ma zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

 

Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka polskiego, nauczyciel reklamy i pedagog szkolny.

 

Celem konkursu jest:

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych

  nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online

 doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych technik informacyjnych  w celu zdobycia informacji dotyczących przedmiotu konkursu

 pomoc uczniom w rozwijaniu własnych uzdolnień i zainteresowań

 stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy  i umiejętności  z zakresu grafiki komputerowej

 zaprezentowanie swojego talentu

 poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji  w wybranej dziedzinie

 

Zasady uczestnictwa:

 

 konkurs graficzny (“komputerowy”) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu przy wykorzystaniu grafiki komputerowej, będącego ilustracją hasła tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

 

 konkurs na prezentację multimedialną polega na samodzielnym zaprojektowaniu prezentacji w programie Microsoft PowerPoint lub LibreOffice Impress, będącej prezentacją (rozwinięciem) hasła tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

 

UWAGA: w konkursie uczeń może oddać tylko jedną pracę.

 

Zasady szczegółowe:

 zadaniem uczestników konkursu grafiki komputerowej będzie samodzielne wykonanie plakatu (w postaci pliku komputerowego) na zadany temat, każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę  uczestnicy konkursu przygotowują pracę indywidualnie (nie dopuszcza się prac zespołowych)

 wytyczne odnośnie pracy konkursowej (konkurs grafiki komputerowej): format A4, rozdzielczość co najmniej 300 ppi, akceptowane formaty prac: jpg, png; oddana praca ma mieć nazwę pliku wg wzorca: Nazwisko_Imie_klasa_DBI_2020.png (lub jpg), np. Kowalski_Jan_1TC_DBI_2020.jpg

 prace z wykorzystaniem gotowych grafik znajdujących się w sieci Internet nie będą oceniane

 przygotowane prace nie będą zwracane

 przygotowane grafiki muszą spełniać wszystkie kryteria PRAW AUTORSKICH, których autorzy  zobowiązują się przestrzegać

 prace nie spełniające wymogów technicznych i naruszające prawa osób trzecich nie będą oceniane

 za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 organizatorzy zobowiązują się przestrzegać praw autorskich uczestników

 każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę

 każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi zawierającymi imię i nazwisko oraz klasę

 

 Zadaniem uczestników konkursu na prezentację multimedialną jest wykonanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint lub LibreOffice Impress, będącej prezentacją (rozwinięciem) hasła tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

 Prezentacja powinna składać się z co najmniej 10 slajdów, lecz nie więcej niż 15 slajdów, na których muszą znaleźć się następujące informacje: tytuł pracy, bibliografia, autor.

 pliki graficzne, prezentacje multimedialne (pliki)  należy przesyłać na adres jolawalaszczyk@tlen.pl  do dnia 28.02.2020r. do godziny 16.00. Prace złożone po podanej dacie nie wezmą udziału w konkursie.

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji grafik pokonkursowych na stronie internetowej szkoły, wystawie i wszelkich innych nośnikach i mediach mających na celu promowanie konkursu.

 

Prace będą wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych.

 od podjętych przez Komisję Konkursową decyzji dotyczących przyznania miejsc  i nagród nie można się odwołać.

 w przypadku, gdy prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu lub w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego prac Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Z chwilą ich opublikowania na stronie szkolnej   stają się one obowiązujące. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu

 informacje i ogłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły

 Udział w konkursie jest dobrowolny

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor ZS im. Władysława Szafera w Złotym Potoku   Dane gromadzone są w celu organizacji konkursu i ewentualnego wykorzystania w celu przekazania nagród i publikacji wyników konkursu

 

Kryteria oceny:

Pod uwagę będą brane:

 zgodność z tematem

 pomysł na przedstawienie tematu

 estetyka wykonania

 zgodność z założoną formą – grafika komputerowa

 prace będą oceniane w dwóch kategoriach: grafika komputerowa, prezentacja multimedialna.

 

Za udział w konkursie uczniowie otrzymują punkty dodatnie z zachowania, oceny z aktywności (o przedmiocie decydują organizatorzy konkursu) oraz dyplomy.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 4 marca 2021 roku.

 

Koordynatorzy konkursu:

mgr Jolanta Walaszczyk

mgr Magdalena Śliwińska

mgr Beata Kowalska

mgr Jacek Bryła