REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025

Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku?

ÓSMOKLASISTO

LINK DO REKRUTACJI: 

Nabór Szkoły ponadpodstawowe Śląskie – Logowanie (edu.com.pl)

Logowanie  rozpoczyna się od 13 maja 2024r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu VULCAN – nabór elektroniczny).
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3.  STRONA TYTUŁOWA w koszulce foliowej  STRONA TYTUŁOWA REKRUTACJA (wzór)  Prosimy pobrać wzór strony i wypisać dokument na komputerze. 
 4. Podanie do internatu (dla chętnych uczniów). PODANIE-DO-INTERNATU 
 5. Kolorowe 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazujące wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
 • osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100dpi.

DODATKOWO W PRZYPADKU POSIADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 2. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

   REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH   

ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Podstawa prawna

        Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

 1. Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

 Liceum Ogólnokształcące

            Klasa humanistyczna (język polski – historia – wiedza o społeczeństwie)

 

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. polski, wiedza o społeczeństwie

– ilość miejsc: 32

 

Technikum

 

Technik energetyk

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, technika, informatyka

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, matematyka

– ilość miejsc: 32

Technik żywienia i usług gastronomicznych

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika,

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia

– ilość miejsc: 16

Technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, technika.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-ilość miejsc: 16

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia

Technik architektury krajobrazu

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia

– ilość miejsc: 16

Technik reklamy

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, geografia

– ilość miejsc: 16

Technik informatyk 

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: , j. angielski, informatyka

– ilość miejsc: 32

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

 Kelner 

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– ilość miejsc: 32

 Kucharz

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– ilość miejsc: 16

Cukiernik

– przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

– nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

– ilość miejsc: 16

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 • Termin od 13 maja do 17 czerwca 2024r. do godz.15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 • Termin od 13 maja do 16 lipca 2024r.

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie .

 • Termin od 21 czerwca do 5  lipca 2024r. do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 • Termin do 10 lipca 2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 •     Termin: 12 lipca 2024r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • Termin od 12 lipca do 18 lipca 2024r. do godziny 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • Termin: 19 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 1. O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 

– egzamin ósmoklasisty

– oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów dodatkowych.

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- .szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą;

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z  punktowanych przedmiotów przyznaje się:

celujący             – 18 punktów

bardzo dobry    – 17 punktów

dobry                  – 14 punktów

dostateczny       – 8 punktów

dopuszczający  – 2 punkty

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

 

 

Śledź na bieżąco stronę szkoły ZLPOTOK.PL

 

Technikum

Zawód

Kwalifikacja/ innowacja

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Przedmioty realizowane
w rozszerzeniu

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

 

 
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

biologia

technika

język angielski,

biologia 

 

język angielski

język niemiecki

 

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

 

Technik reklamy

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

język polski

matematyka

geografia

informatyka

język angielski,

geografia

język angielski

język niemiecki

 

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

 

Technik hotelarstwa

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

język polski

matematyka

geografia

technika

język angielski,

geografia

 

język angielski

język niemiecki

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

 

Technik architektury krajobrazu

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

język polski,

matematyka

biologia

technika

język angielski,

biologia

 

język angielski

język niemiecki

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

 

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

język polski,

matematyka,

język angielski

informatyka

 

język angielski,

informatyka

 

język angielski

język niemiecki

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

 

Technik energetyk

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 

język polski,

matematyka,

informatyka

technika

 

matematyka,

język angielski

 

język angielski

język niemiecki

warsztaty szkolne,

pracodawca

 

Liceum

Profil

Przedmioty uwzględniane

Przedmioty realizowane

w rozszerzeniu

Nauczane języki

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa humanistyczna

język polski,

matematyka

wos

język angielski,

biologia

język angielski

język niemiecki

Skip to content