Procedury zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Procedury zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące z Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku do momentu odwołania pandemii.

 

Ogólne zasady dla szkoły:

 

 Szczepienie –        rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja –        przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans –        minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena –        częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka –        w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie –        przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 

 

SZKOŁA

 

 1. Na terenie Zespołu Szkół. im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mogą przebywać jedynie zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły;
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 3. Uczniowie i pracownicy wchodzący na teren szkoły są zobowiązani do zakładania maseczki najlepiej chirurgiczne i dezynfekcji rąk;
 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 6. Przy wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała uczniów i pracowników szkoły termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika szkoły. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała 38°C i wyżej uczeń zostanie odizolowany do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna (wskazany jest własny transport i uzyskanie teleporady medycznej);
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 8. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
 9. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 10. Należy poinformować rodziców/opiekunów ucznia o konieczności szybkiego  i skutecznego kontaktu ze szkołą, wskazane jest podanie co najmniej dwóch numerów telefonu w celu skutecznego kontaktu w razie zagrożenia;
 11. Miejscem izolacji ucznia w przypadku podwyższonej temperatury ciała jest gabinet lekarski, do czasu odebrania ucznia przez rodzica bądź opiekuna. Opiekę nad uczniem sprawuje pedagog szkolny lub w przypadku jego nieobecności inny pracownik pedagogiczny;
 12. Przy wejściu do szkoły i w czasie przerw należy nosić maseczki .Można je ściągnąć po zajęciu miejsca w ławce przez ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych. Nauczyciel może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca przy biurku. Jeśli przemieszcza się między ławkami, podchodzi do ucznia w celu np. sprawdzenia jego pracy, ma obowiązek założyć ochronę nosa i ust;
 13. W każdej klasie zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do danej sali lekcyjnej ma obowiązek dezynfekcji rąk.;
 14. Pracownik obsługi sprawdza poziom płynów do dezynfekcji rąk i w razie potrzeby go uzupełnia;
 15. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 17. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

 

 1. Nauczyciele dyżurujący na przerwach kontrolują noszenie osłon nosa i ust przez uczniów;
 2. Po każdej lekcji, w miarę możliwości, obowiązuje dezynfekcja ławek przez wyznaczonego pracownika szkoły;
 3. Uczniowie są zobowiązani do korzystania z własnych przyborów szkolnych

i ograniczenia przynoszonych do szkoły tylko do tych niezbędnych;

 1. Uczniowie w czasie przerw przebywają tylko na tym piętrze, gdzie mają kolejną lekcję;
 2. Pracownicy administracji i obsługi przebywający w czasie zajęć lekcyjnych w szkole, ograniczają kontakt z uczniami i innymi osobami do niezbędnego minimum, pozwalające im na wykonywanie swoich obowiązków;
 3. Uczniowie wchodzący do sekretariatu, kancelarii dyrektora, księgowości, kierownika administracji, biblioteki itp., mają obowiązek zakładania maseczki/przyłbicy;
 4. Nauczyciel biblioteki ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach;
 5. Uczniowie nie mogący uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych ze względu na choroby przewlekłe, nieuleczalne, którzy są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo związane z zarażeniem COVID-19, będą podlegali nauce zdalnej. Nauczyciele będą łączyć się on-line z takim uczniem według ustalonego planu lekcji   z terenu szkoły;
 6. W przypadku uczniów podlegających indywidualnemu nauczaniu, u których nie stwierdzono szczególnego niebezpieczeństwa związane z zarażeniem COVID-19, można stosować nauczanie zdalne, ale nauczyciel może zażądać obecności dziecka    w szkole na testach i sprawdzianach, obowiązuje wtedy dla obydwu stron odstęp co najmniej 1,5m oraz osłona nosa i ust;
 7. W przypadku, gdy rodzic będzie sobie życzył nauczania indywidualnego w domu, musi złożyć stosowne oświadczenie, iż wyraża zgodę na lekcje w domu i jest świadomy zagrożeń związanych z COVID-19;
 8. W czasie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, itp.) oraz zajęć rewalidacyjnych istnieją takie procedury, jak na innych zajęciach lekcyjnych;
 9. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 10. Preferowane jest organizowanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni szkoły; Podczas realizacji zajęć w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować;
 13. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach;
 15. Każdy nauczyciel uaktualnia zasady bezpieczeństwa, które dostosuje do specyfiki swoich zajęć lekcyjnych i przekaże dyrektorowi szkoły najpóźniej do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w dniu 02.09.2021;
 16. Istnieje bezwzględny zakaz zwalniania uczniów do internatu w czasie zajęć lekcyjnych. To, co uczniowie potrzebują w czasie lekcji, zabierają ze sobą z internatu. W czasie zajęć lekcyjnych internat pozostaje zamknięty. Uczeń zgłaszający złe samopoczucie, nie może wrócić do internatu, zostaje odizolowany i czeka w wyznaczonym miejscu do przyjazdu rodzica;
 17. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż;
 18. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 19. INTERNAT
 20. W internacie może zostać zakwaterowany wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W dniu przyjazdu do internatu będzie dokonywany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym;
 21. Wszyscy wchodzący do internatu mają obowiązek dezynfekcji rąk;
 22. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić w maseczkach do przestrzeni wspólnej internatu, zachowując następujące zasady:
 23. a) jeden opiekun z dzieckiem
 24. b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5m
 25. c) dystansu od pracowników internatu minimum 1,5m
 26. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcji rąk);
 27. Na teren internatu mogą wchodzić tylko mieszkańcy i pracownicy szkoły;
 28. Rodzic/opiekun ma obowiązek podania numeru telefonu do szybkiej i skutecznej komunikacji, aby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych istniała możliwość szybkiego odbioru dziecka. Wychowanek do czasu odbioru przez rodzica/opiekuna będzie przebywał w izolatce. Rekomendowany jest własny środek transportu;
 29. Rekomendowane jest zapewnienie przez rodziców/opiekunów środków do dezynfekcji i maseczek, które dziecko będzie posiadało we własnym pokoju;
 30. W miarę możliwości w internacie będzie zapewniona taka organizacja i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie internatu, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się wychowanków na terenie budynku;
 31. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 32. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w internacie, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować;
 33. Należy często wietrzyć pokoje mieszkalne i wspólne pomieszczenia z których korzystają mieszkańcy;
 34. Ewentualne produkty żywnościowe, które wychowanek przywozi z domu, należy zapakować do zamkniętego pojemnika, opatrzonego imieniem i nazwiskiem i przechowywać w lodówce ogólnodostępnej;
 35. Z kuchni ogólnodostępnej mogą korzystać maksimum 2 osoby, z zachowaniem należytego odstępu. W ogólnodostępnej kuchni każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów kuchennych ( powyższe zapisy nie dotyczą stołówki);
 36. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy internatowej lub pokoju terapeutycznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 37. Rekomenduje się, aby spożywanie posiłków odbywało się w jak najmniejszych grupach i z rówieśnikami danej klasy. W stołówce nie będzie samoobsługi, dania  i produkty będą wydawane przez obsługę stołówki na tacach;
 38. Szczególną uwagę należy zwrócić w kuchni i stołówce na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej;
 39. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu  w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste  w przydzielonym miejscu i ograniczyć do nich dostęp osobom trzecim. Nie należy zabierać do internatu niepotrzebnych rzeczy;
 40. W pokoju wychowanka podczas odwiedzin mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

UWAGA !!!!

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w procedurach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące z Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną związaną       z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 1. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

Skip to content