PROCEDURY ZAPOBIEGANIA COVID-19

Procedury zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące z Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku do momentu odwołania pandemii.

          I. SZKOŁA

 1. Na terenie Zespołu Szkół. im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mogą przebywać jedynie zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły;
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 3. Uczniowie i pracownicy wchodzący na teren szkoły są zobowiązani do zakładania maseczki (przyłbicy) i dezynfekcji rąk;
 4. Przy wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała uczniów              i pracowników szkoły termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika szkoły. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała 38°C i wyżej uczeń zostanie odizolowany do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna (wskazany jest własny transport i uzyskanie teleporady medycznej), jeśli natomiast taką temperaturę ciała wykryje się u pracownika szkoły, udaje się on natychmiast do domu i korzysta             z teleporady medycznej;
 5. Należy poinformować rodziców/opiekunów ucznia o konieczności szybkiego                i skutecznego kontaktu ze szkołą, wskazane jest podanie co najmniej dwóch numerów telefonu w celu skutecznego kontaktu w razie zagrożenia;
 6. Miejscem izolacji ucznia w przypadku podwyższonej temperatury ciała jest gabinet lekarski, do czasu odebrania ucznia przez rodzica bądź opiekuna. Opiekę nad uczniem sprawuje pedagog szkolny lub w przypadku jego nieobecności inny pracownik pedagogiczny;
 7. Przy wejściu do szkoły i w czasie przerw należy nosić maseczki lub przyłbice. Można je ściągnąć po zajęciu miejsca w ławce przez ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych. Nauczyciel może zdjąć maseczkę/przyłbicę po zajęciu miejsca przy biurku. Jeśli przemieszcza się między ławkami, podchodzi do ucznia w celu np. sprawdzenia jego pracy, ma obowiązek założyć ochronę nosa i ust;
 8. W każdej klasie zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do danej sali lekcyjnej ma obowiązek dezynfekcji rąk.;
 9. Pracownik obsługi sprawdza poziom płynów do dezynfekcji rąk i w razie potrzeby go uzupełnia;
 10. Po każdej lekcji obowiązuje wietrzenie sal;
 11. W miarę możliwości wskazane jest zachowywanie bezpiecznej odległości między uczniami w ławkach (co 1,5m) oraz na korytarzach w czasie przerw;
 12. Nauczyciele dyżurujący na przerwach kontrolują noszenie osłon nosa i ust przez uczniów;
 13. Po każdej lekcji, w miarę możliwości, obowiązuje dezynfekcja ławek przez wyznaczonego pracownika szkoły;
 14. Uczniowie są zobowiązani do korzystania z własnych przyborów szkolnych                  i ograniczenia przynoszonych do szkoły tylko do tych niezbędnych;
 15. Uczniowie w czasie przerw przebywają tylko na tym piętrze, gdzie mają kolejną lekcję;
 16. Pracownicy administracji i obsługi przebywający w czasie zajęć lekcyjnych w szkole, ograniczają kontakt z uczniami i innymi osobami do niezbędnego minimum, pozwalające im na wykonywanie swoich obowiązków;
 17. Uczniowie wchodzący do sekretariatu, kancelarii dyrektora, księgowości, kierownika administracji, biblioteki itp., mają obowiązek zakładania maseczki/przyłbicy;
 18. Nauczyciel biblioteki ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach;
 19. Uczniowie nie mogący uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych ze względu na choroby przewlekłe, nieuleczalne, którzy są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo związane z zarażeniem COVID-19, będą podlegali nauce zdalnej. Nauczyciele będą łączyć się on-line z takim uczniem według ustalonego planu lekcji   z terenu szkoły;
 20. W przypadku uczniów podlegających indywidualnemu nauczaniu, u których nie stwierdzono szczególnego niebezpieczeństwa związane z zarażeniem COVID-19, można stosować nauczanie zdalne, ale nauczyciel może zażądać obecności dziecka    w szkole na testach i sprawdzianach, obowiązuje wtedy dla obydwu stron odstęp co najmniej 1,5m oraz osłona nosa i ust;
 21. W przypadku, gdy rodzic będzie sobie życzył nauczania indywidualnego w domu, musi złożyć stosowne oświadczenie, iż wyraża zgodę na lekcje w domu i jest świadomy zagrożeń związanych z COVID-19;
 22. W czasie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, itp.) oraz zajęć rewalidacyjnych istnieją takie procedury, jak na innych zajęciach lekcyjnych;
 23. Preferowane jest organizowanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni szkoły;
 24. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować;
 25. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach;
 26. Każdy nauczyciel sporządza zasady bezpieczeństwa, które dostosuje do specyfiki swoich zajęć lekcyjnych i przekaże dyrektorowi szkoły najpóźniej do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w dniu 02.09.2020;
 27. Wprowadzony jest zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych do czasu odwołania zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19;
 28. Istnieje bezwzględny zakaz zwalniania uczniów do internatu w czasie zajęć lekcyjnych. To, co uczniowie potrzebują w czasie lekcji, zabierają ze sobą z internatu. W czasie zajęć lekcyjnych internat pozostaje zamknięty. Uczeń zgłaszający złe samopoczucie, nie może wrócić do internatu, zostaje odizolowany i czeka                     w wyznaczonym miejscu do przyjazdu rodzica;
 29. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów                i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż;
 30. W przypadku wystąpienia pracownika o urlop bezpłatny oprócz terminu należy podać dokładny adres, pod którym pracownik będzie przebywał w tym czasie. Ponadto urlop bezpłatny będzie udzielony pracownikowi, o ile nie będzie on wpływał negatywnie na organizacje pracy szkoły;
 31. Po dłuższej nieobecności w szkole pracownik będzie miał obowiązek wypełnić oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19, mając na uwadze działania profilaktyczne szkoły. Pierwsze takie oświadczenie takie wypełniają wszyscy pracownicy w dniu 1.09.2020.

II. INTERNAT

 1. W internacie może zostać zakwaterowany wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W dniu przyjazdu do internatu będzie dokonywany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym;
 2. Wszyscy wchodzący do internatu mają obowiązek dezynfekcji rąk;
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić w maseczkach/przyłbicach do przestrzeni wspólnej internatu, zachowując następujące zasady:

a) jeden opiekun z dzieckiem

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5m

c) dystansu od pracowników internatu minimum 1,5m

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcji rąk);

 1. Na teren internatu mogą wchodzić tylko mieszkańcy i pracownicy szkoły;
 2. Rodzic/opiekun ma obowiązek podania numeru telefonu do szybkiej i skutecznej komunikacji, aby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych istniała możliwość szybkiego odbioru dziecka. Wychowanek do czasu odbioru przez rodzica/opiekuna będzie przebywał w izolatce. Rekomendowany jest własny środek transportu;
 3. Rekomendowane jest zapewnienie przez rodziców/opiekunów środków do dezynfekcji, które dziecko będzie posiadało we własnym pokoju;
 4. W miarę możliwości w internacie będzie zapewniona taka organizacja i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie internatu, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się wychowanków na terenie budynku;
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania           i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w internacie, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować;
 7. Należy często wietrzyć pokoje mieszkalne;
 8. Ewentualne produkty żywnościowe, które wychowanek przywozi z domu, należy zapakować do zamkniętego pojemnika, opatrzonego imieniem i nazwiskiem                i przechowywać w lodówce ogólnodostępnej;
 9. Z kuchni ogólnodostępnej mogą korzystać maksimum 2 osoby, z zachowaniem należytego odstępu. W ogólnodostępnej kuchni każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów kuchennych ( powyższe zapisy nie dotyczą stołówki);
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy internatowej lub pokoju terapeutycznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 11. Rekomenduje się, aby spożywanie posiłków odbywało się w jak najmniejszych grupach i z rówieśnikami danej klasy. W stołówce nie będzie samoobsługi, dania          i produkty będą wydawane przez obsługę stołówki na tacach;
 12. Szczególną uwagę należy zwrócić w kuchni i stołówce na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej;
 13. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu         w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste                   w przydzielonym miejscu i ograniczyć do nich dostęp osobom trzecim. Nie należy zabierać do internatu niepotrzebnych rzeczy;
 14. W pokoju wychowanka podczas odwiedzin mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

UWAGA !!!!

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w procedurach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące z Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną związaną       z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Skip to content