ERASMUS +

 

Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości”

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000076750

Kwota dofinansowania: 33 310,00 EUR

 

W październiku 2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego głównym celem jest odbycie 2 tygodniowych praktyk zawodowych w Czechach przez 16 uczniów. Projekt potrwa 18 miesięcy. Oprócz wyjazdu uczniów planowany jest także wyjazd 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, podczas którego będą oni obserwowali pracę nauczycieli w czeskich szkołach ( job shadowing). W pierwszej fazie projektu zostanie przeprowadzony nabór zarówno dla uczniów jak i nauczycieli zgodnie z zasadą równości szans i płci. W kolejnym etapie uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym z elementami języka czeskiego oraz psychologiczno-pedagogicznym. Ostatnią fazą projektu będzie upowszechnianie rezultatów, które zostały osiągnięte.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera ogłasza nabór dla uczniów klas II – IV technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum reklamy do udziału w projekcie pt. Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (2022-1-PL01-KA122-VET-000076750), współfinansowanego przez Unię Europejską, KA122- VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Nabór  uczestników będzie trwał od 2 listopada 2022r. do 16 listopada 2022r.

Czas trwania projektu: 1.10.2022r. – 31.03.2024r.

Kwota dofinansowania: 33 310,00 EUR

Termin realizacji praktyki zagranicznej: od 23.04.2023r. do 06.05.2023r.

Głównym celem projektu jest odbycie przez 16 uczniów wybranych w procesie rekrutacyjnym dwutygodniowych praktyk zawodowych w Czechach.

Chętnych uczniów prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w sekretariacie szkoły od 2 do 16 listopada 2022r.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły www.zlpotok.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

 • 1.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w projekcie numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000076750 „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską, KA122- VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • 2. Informacje o projekcie
 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w okresie 1 października 2022r. – 31 marca 2024r.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas: II, III, IV technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy III technikum reklamy
 3. W projekcie może wziąć udział grupa 16 uczniów
 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus plus, KA122- VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 5. Termin realizacji praktyki zagranicznej: od 23.04.2023r. do 06.05.2023r.
 • 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu
 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 2 listopada 2022r. do 18 listopada 2022r. przez Zespół rekrutacyjny w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • Koordynator projektu, nauczyciel j. angielskiego – Agata Wójcik
 • Pedagog szkolny – Beata Kowalska
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum żywienia i usług gastronomicznych – Katarzyna Kowacka
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum reklamy – Iwona Cykowska
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz koncie szkoły na Facebooku.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest uczniem klas II – IV technikum reklamy lub technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku oraz wypełni formularz zgłoszeniowy w terminie od 2 listopada 2022r. do 18 listopada 2022r.
 3. Proces rekrutacji odbędzie się w następujący sposób:
 • spełnienie kryteriów
 • napisanie testu z j. angielskiego
 • analizę ocen z zachowania oraz zajęć praktycznych w poprzedniej klasie
 • wybór uczestników na podstawie wyników testu, ocen z zachowania i zajęć praktycznych w poprzedniej klasie, zebranych opinii od wychowawców na temat sytuacji ucznia oraz od pedagoga szkolnego dotyczących niedostosowania społecznego i/lub niepełnosprawności.
 1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans.
 2. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku, na stronie internetowej szkoły.
 3. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony z listy uczestników ze względów formalnych lub gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianiu wizerunku oraz pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
 5. Brak oświadczenia powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 6. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 8. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 9. W projekcie wezmą udział uczniowie z największą liczbą punktów.
 10. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydatowi, który się nie zakwalifikował, przysługuje pisemne odwołanie się od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni.
 11. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu są zobowiązani do udziału wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu.
 12. Kryteria rekrutacji:
 13. Kryteria formalne:
 • status ucznia Zespołu Szkół w Złotym Potoku w klasie II,III lub IV technikum żywienia i usług gastronomicznych lub technikum reklamy
 • wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie od 2 listopada 2022r. do 18 listopada 2022r.
 1. Kryteria merytoryczne

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów, na które składa się ocena z testu z j. angielskiego, maksymalnie 10 punktów:

 

 • 100% – 81% – bardzo dobry – 10pkt
 • 80% – 61% – dobry – 8pkt
 • 60% – 41% – dostateczny – 6pkt
 • 40% – 21% – dopuszczający – 4pkt
 • 20% – 0% – niedostateczny – 0pkt

Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2021/2022, maksymalnie 15 punktów:

 • Wzorowe – 15pkt
 • Bardzo dobre – 13pkt
 • Dobre – 10pkt
 • Poprawne – 5pkt
 • Poniżej poprawnego – 0pkt

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na konie roku szkolnego 2021/2022, maksymalnie 15 punktów:

 • Powyżej 5,0 – 15pkt
 • Od 4,6 do 5,0 – 13pkt
 • Od 4,0 do 4,5 – 10pkt
 • Od 3,6 do 3,9 – 7pkt
 • Od 3,0 do 3,5 – 5pkt
 • Do 2,9 – 0pkt
 1. Kryteria premiujące
 • Uczeń z niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawnością 5pkt – opinia pedagoga szkolnego.
 • Uczeń w trudnej sytuacji, np. rodzinnej 5pkt – opinia wychowawcy klasy.
 
 • 4. Prawa i obowiązki uczestnika projektu
 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • wyrażania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie
 • przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie
 1. W przypadku nie stosowania się do regulaminu uczestnictwa w projekcie, kandydat może zostać usunięty z listy uczestników.
 • 5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 

 1. Uczestnik mam prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół w Złotym potoku w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 • 6. Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022r.

 

 

 

 

Skip to content